Læserbreve

28. august 2017

Tak for Waves 2017

af Asger Diness Andersen (V)

En stor tak skal lyde til sponsorerne for Waves, som gjorde festivalen mulig. Stor tak til Nullo, Siri og Co for
planlægning og gennemførelse af en fantastisk festival. Forgæves forsøgte man at opleve det hele, men det
lykkedes ikke. Men fantastiske oplevelser spændende fra det platte, det humoristiske, det fantastiske, det
overraskende til det sublime havde alle mulighed for at opleve. Jeg mødte en gæst fra Næstved som var
med for første gang til Waves festival. Han havde aldrig i sit liv været i cirkus før og havde nu oplevet cirkus
Ronaldo og lørdag aftens spektakulære forestillinger. Tak for Waves 2017 – vi glæder os allerede til 2019.

Asger Diness Andersen
Ørslevvej 167, 4760 VordingborgNu må kritikken stoppe

Synspunkt fra Kim Petersen (V), formand for Sundhed og psykiatriudvalget i Vordingborg Kommune

Opråb til politikerne på Christiansborg: Stop angrebet på kommunerne!

Politikerne på Christiansborg kritiserer kommunerne med baggrund i statistik fra Ankestyrelsen,
hvor de fejlagtigt konkluderer, at Kommunernes medarbejdere ikke har nok kvalifikationer.Sagsbehandlerne i den afdeling, jeg er politisk ansvarlig for er socialrådgivere, sygeplejersker,
pædagoger og jurist. Det er nemlig ikke altid nemt at administrere de love, I udsteder på Christiansborg. Samtidig har vi nogle meget snævre bevillingsrammer, som I også er med til at
udstikke fra Christiansborg. Kritikken betyder, at medarbejderne, der dedikeret arbejder med at sagsbehandle ansøgninger, nu
blive peget på: I er ikke kvalificerede. De udfører arbejdet for kommunen, som er sat til at administrere jeres love, som nu skal høre, at de ikke er kvalificeret til deres arbejde.

Nu bliver det endnu nemmere at pege fingre ad dem. Det er medarbejdere, som finder det lærerigt og meningsfyldt at udføre god sagsbehandling og i stolthed sammen med os politikere skabe gode tilbud og derved gode løsninger for borgerne.De udfører kvalificeret sagsbehandling og langt de fleste afgørelser når aldrig Ankestyrelsen, da borgerne får det de søger om eller anerkender et venligt afslag. Vi varetager også opgaven med at administrere og udvikle botilbud for mange andre kommuner og tilsynsrapporterne fra Tilsyn Øst giver stort set topkarakter til alle tilbud. Hvorfor så hænge os ud som ikke kvalificerede til
opgaverne?

De få sager, der ender i Ankestyrelsen, er typisk sager med vanskelige problemstillinger, hvor der mangler klare vejledninger. I 2016 har vores afdeling i kommunen behandlet ca. 1300 ansøgninger. 55 af disse blev sendt videre til Ankestyrelsen, hvoraf 30 blev stadfæstet og 6 blev omgjort.14 sager blev hjemvist og de tæller med, så vores kommunes fejlprocent ender på 35!?
Lad os kalde det her en "ommer" og i stedet samarbejde om de gode afgørelser. Det er dygtige kvalificerede medarbejdere i såvel kommunerne som i Ankestyrelsen.
Så kære politikere på Christiansborg: Vær med til at give os nogle klarere rammer for vores arbejde og læg op til samarbejde og dialog mellem de forskellige instanser under jer i stedet forÆldreområdet i stormvejr

Af Eva Sommer-Madsen (V)

Spillet om budgettet for næste år går i høje bølger, især på ældreområdet i Vordingborg Kommune.
Så højt at A's landsformand nu rejser rundt med historien i landet.

Derfor vil jeg som Venstre-medlem af Socialudvalget fastslå:
Besparelsen er slet ikke besluttet endnu! - Men skal indgå i efterårets budgetforhandlinger. 

I Socialudvalget har vi vendt og drejet hver en mulighed for at udvalgsområdet kan bidrage med de aftalte budgetbesparelser, - og det har været rigtig svært. Derfor forslaget om at "nøjes" med at ældre kun puttes og tages op af sengen en gang i døgnet. Mange kan naturligvis godt "sove til middag i lænestolen" - men det er ikke optimalt. Det er dog heller ikke optimalt, at blive taget op af sengen meget sent om formiddagen, - eller puttet igen tidligt om eftermiddagen!
Udvalget er presset, og vi arbejder alle for, at der vil blive fundet en løsning i kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger.

Vi pålægges som kommune fra statens side flere opgaver der kræver økonomi, - vel at mærke uden vi får økonomi til dem, og samtidig med at hjemmene er blevet det største hospital i landet, da flere sendes tidligere hjem fra regionernes sygehuse, kræves vel-uddannet personale til opgaverne. Jeg håber derfor på, at der falder ekstra tilskud af til Vordingborg Kommune, og at en revision af udligningsordningen mellem staten og kommunerne vil blive mere retfærdig.

Spørgsmålet lokalt er, om kommunalbestyrelsen kan blive fælles om at de ældre "næsten eller helt" kan beholde det nuværende serviceniveau. - Det bør de, - og det arbejder vi for i Venstre i Vordingborg Kommune!

Med venlig hilsen
Eva Sommer-Madsen (V)
Medlem af Socialudvalget

Nygårdshave 6, Kastrup, 4760  Vordingborg


Nej til ny tildelingsmodel til folkeskolerne

Af Asger Diness Andersen (V)

Der er et forslag om en ny tildelingsmodel, som er i høring hos skolebestyrelserne m.m. i Vordingborg. Det er en professor, som er fadder til forslaget. Jeg mener det er skrivebordsteori, som er meget langt fra praksis. Han er af den opfattelse, at der er en økonomisk fordel ved en høj klassekvotient, som kan værdisættes til 4-5 procent pr elev hvis klassekvotienten er over 22 elever pr klasse. Det betyder på almindelig dansk, at elev nummer 23,24,25,26,27 og 28 er ”gratis” at have for en skole. Som en konsekvens heraf kan man teoretisk beregne at Gåsetårnsskolen har en økonomisk fordel, så man kan flytte 6 millioner fra Gåsetårnsskolen til andre skoler i kommunen med en lavere klassekvotient. Jeg mener det siger sig selv, at de sidste 6 elever i en klasse også er forbundet med udgifter. De skal vel også have en IPAD og de skal vel også have en bog eller et arbejdshæfte når resten af eleverne i klassen skal. Derudover er sandsynligheden for at der er behov for at dele klassen i 2 hold jo væsentlig større når vi har en klasse på 28 end hvis klassen kun rummer 22 elever. Ikke mindst fordi vi har inkluderet væsentlig flere elever i normalklasserne end andre kommuner. Når vi får mange elever med forskellige udfordringer ind i klasserne – specielt i store klasser – så er der jo brug for ekstra hænder, og det er jo forbundet med en ekstra udgift. Den foreslåede tildelingsmodel vil fjerne 6 millioner fra Gåsetårnsskolen årligt – en udgift der svarer til at der bliver 12 folkeskolelærere færre til at løfte undervisningen på de 4 afdelinger: Kastrup, Marienberg, Ørslev og Iselingen.

Helt grotesk er det, at hvis Gåsetårnsskolen havde klassedannet så skolens klassekvotient var 21,65, så var professoren vel kommet frem til at der ikke kunne spares 1 krone på skolen. Det kunne man let have gjort hvis der havde været nogle flere klasseværelser på skolen og skolen havde valgt at der højst skulle være f.eks. 23 i hver klasse i overbygningen.

Der er allerede tidligere i år vedtaget, at der på sigt skal tages 3,4 millioner fra Gåsetårnsskolen på grund af en mere retfærdig tildelingsmodel til specialundervisning. Tidligere har tildelingen til specialundervisning både dækket specialundervisning og en tildeling til ekstra holddannelse. Derfor vil det efter min opfattelse betyde for få resurser til skoler med høje klassekvotienter hvis man indfører den nye tildelingsmodel oveni den tidligere besparelse. Der er i en overgangsperiode aftalt at skolen kompenseres for de 3,4 millioner i besparelse – men hvad så efter de 2-3 år er gået – så vil besparelsen jo slå igennem. På denne konto vil Gåsetårnsskolen miste en økonomi svarende til 7 lærerstillinger. Jeg har støttet omlægningen af specialundervisningen i kommunen fordi der er vedtaget en midlertidig kompensation – men den langsigtede løsning er ikke fundet endnu.

Grundlæggende så mener jeg, at Gåsetårnsskolen er for stor og burde have været delt i 2 selvstændige skoler. Enten 1 for 0-7.klasse og 1 for overbygningen eller 2 selvstændige skoler fra 0.-9.klasse. Gåsetårnsskolen har været ramt af et højt sygefravær, en stor udskiftning i ledelsen og for store vikarudgifter. Elever og forældre har oplevet klasser med for mange forskellige vikarer. Opgaven med at være leder på så stor en skole er en stor udfordring, fordi en skole med så mange elever fordelt på 4 afdelinger er vanskelig at styre og man har jo ikke en kinamands chance for at kende den enkelte elev. I Vordingborg bruger vi 72.000 kr pr elev på folkeskolen hvor en gennemsnitskommune bruger 78.000 kr. For Gåsetårnsskolen betyder forslaget at de elever der kommer fra andre skoledistrikter end skolens eget distrikt kun vil betyde en øget økonomi på 20.000 kr pr elev. De ca. 50 elever der anslås at komme årligt fra andre skoledistrikter til Gåsetårnsskolen, vil derfor kun betyde at skolen kompenseres med 1 million kr årligt. Hvis man vil lade pengene følge barnet så skolen oplever markedsøkonomi, så bør de 46.500 kr en skole tildeles pr elev følge med hvis eleven flytter til andet kommunalt skoledistrikt.

Derudover så forgylder man de skoler der har mange elever i distriktet der går på friskole. En skole får 46500 kr med den nye model men skal kun aflevere 35.000 hvis eleven går i en friskole. Skolen tjener altså 13.500 kr pr elev. Så hvis en skole har 100 elever i distriktet der går på friskole så scorer skolen 1.350.000 kr uden der er en krone i udgift. Det giver en stor skævhed mellem skolerne i tildelingsnøglen og er jo udtryk for at man tildeler efter historiske tilfældigheder..

Derudover så er der ikke ekstra tildeling i det nye forslag til de skoler der har elever med autisme. Der er stor forskel - nogle har ingen og f.eks. Gåsetårnsskolen har 13. Da Ørslev skole havde en afdeling for børn med autisme var der afsat 500.000 kr pr elev. Når en skole kan integrere en elev med autisme kan man jo ikke forvente at det kan gøres for den almindelige elevtildeling på 38.500 + 8000 til specialundervisning i alt 46.500 kr (indekseret).

Jeg kan ikke støtte det forslag, der ligger til en ny tildelingsmodel for folkeskolerne i Vordingborg Kommune

Lærere og ledelse gør et stort arbejde for at tilbyde undervisning af høj kvalitet.

Gåsetårnsskolen har behov for ro og har ikke brug for at få reduceret økonomien.

Folkeskoleområdet som helhed har et efterslæb og jeg håber at der i forbindelse med budgetbehandlingen for 2018 og overslagsårene kan findes nogle millioner til at løfte området.

Asger Diness Andersen
Medlem af børn-, unge- og familieudvalget i Vordingborg Kommune.

Ørslevvej 167, 4760 Vordingborg